ಸೋಡಿಯಂ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಸಾಂಥೇಟ್ (SEX)

ಸೋಡಿಯಂ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಸಾಂಥೇಟ್ (SEX)